ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 01, 2006

അവള്‍ക്കായി ഞാന്‍ എഴുതുന്നു പക്ഷെ അവള്‍ ആരാ ? അറിയില്ല.... ഈതു വരെ കാണാത്ത പ്രിയെ നിനക്കായ്‌....
രാഗമായ്‌ താളമായ്‌
നി എന്‍ ആരൊമലായ്‌
മൂകമായ്‌ ശാന്തമായ്‌
ഞാന്‍ നിന്നിലനുരാഗിയായ്‌....