വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 11, 2008

എത്രയായ് എന്നറിയീല
എത്ര കാലമായ് എന്നും അറിയീല
എന്താനിതെന്നും അറിയീല
എന്നെ നിന്നോടടുപിച്ച ഈ വികാരം .....