ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 06, 2008

പന്ത്രണ്ടു sim കള്‍ ഉള്ള മോളെ
നിന്റെ sim കളില്‍ എതിലുണ്ടു balance ??
നിന്റെ mobile lil 5 ന്റെ പൈസയില്ല
കയ്യില്‍ Hutch ന്റെ sim കള്‍ ഒന്നുമില്ല
Recharge ചെയ്യാത്ത നീയാണു കേമി
നിന്നെ വിളിക്കുന്ന ഞാനാണു വിഢ്ഢി