തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 24, 2006

അര്‍ദ്രമായ്‌ നിന്‍ മിഴികളിലെന്
‍പ്രണയമാം അഭിവാഞ്ജ ദര്‍ശിച്ചു ഞാന്‍,
മിഴികളില്‍ ദര്‍ശിച്ച മൃദു വികാരത്തെ
അധരത്താല്‍ ജന്മമേകിയാലും...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: