ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 01, 2006

രാഗമായ്‌ താളമായ്‌
നി എന്‍ ആരൊമലായ്‌
മൂകമായ്‌ ശാന്തമായ്‌
ഞാന്‍ നിന്നിലനുരാഗിയായ്‌....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: