ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 19, 2012

ഇഷ്ടം

രാഗങ്ങള്‍ ഏറെയെങ്കിലും അനുരാഗമാണെനിക്ക്  ഏറെ ഇഷ്ടം
താളങ്ങള്‍ ഏറെയെങ്ങിലും നിന്‍ മൃദു താളമല്ലോ ......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: