ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 10, 2006

രാഗങ്ങളേറെയെങ്കിലും;
അനുരാഗമാണെനിക്കേറെ ഇഷ്ടം.
സുന്ദരി മാരേറെയെങ്കിലും;
സഖീ നിന്നെയണെനിക്കേറെ ഇഷ്ടം...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: