ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 26, 2006

ഈ രാവെത്ര സുന്ദരം; ഈ രാവിന്‍
ചന്ദ്രികയെത്ര സുഖകരം.
രാവേറെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഈ നിദ്ര യെത്ര മധുരകരം;
നിദ്ര തന്‍ മധ്യത്തില്‍ സ്വപ്നതിലെത്തും
പ്രീയെ നീ എത്ര .........

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

doney “ഡോണി“ പറഞ്ഞു...

എടാ നിദ്ര തന്‍ മദ്യത്തിലെത്തും പ്രിയ എത്ര...... ആടാ

കലി പറഞ്ഞു...

പ്രീയെ നീ എത്ര ......... സെക്സി!