ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2006

എങ്ങോപോയ്‌ മറയാറായ്‌....
നിന്നെയിനി കാണില്ലൊരിക്കലും .....
ഒരു പിടി മധുര സ്വപ്നങ്ങളും,
സുന്ദര നിമിഷങ്ങലും നല്‍കി 2006 നിനക്കു വിട

ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 26, 2006

ഈ രാവെത്ര സുന്ദരം; ഈ രാവിന്‍
ചന്ദ്രികയെത്ര സുഖകരം.
രാവേറെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഈ നിദ്ര യെത്ര മധുരകരം;
നിദ്ര തന്‍ മധ്യത്തില്‍ സ്വപ്നതിലെത്തും
പ്രീയെ നീ എത്ര .........

ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 10, 2006

രാഗങ്ങളേറെയെങ്കിലും;
അനുരാഗമാണെനിക്കേറെ ഇഷ്ടം.
സുന്ദരി മാരേറെയെങ്കിലും;
സഖീ നിന്നെയണെനിക്കേറെ ഇഷ്ടം...